Inlägg

ALMEDALEN 2019

INBJUDAN TILL EN HELDAG OM VÅLDSUTSATTHET

Våld och olika former av övergrepp är oftast dolt och mörkertalet alldeles för stort. Hur kan vi hjälpa de mest utsatta i samhället? Kom till Folkets Bio i Visby onsdagen den 3 juli. Under en hel dag med värdefulla insikter varvas filmvisning med paneldiskussioner. Varmt välkommen! #villdusemig?

PROGRAM onsdagen den 3 JULI
Lokal: Folkets Bio, Adelsgatan 39 i Visby

9.30 – 11.00         Rebecca Lagh, advokat och specialiserad på våld och vårdnadstvister. ”Vilket är samhällets ansvar för våldsutsatta barn i rättsprocessen?”

11.00 – 12.30       IKKR-Kvinnojouren NINA, ”Vad händer bakom stängda dörrar?” Om våldsutsatta kvinnor i migration.

13.00 – 15.00       Linköpings Stadsmission, ”Vem räddar Hanna och Mette?” Om våldsutsatthet i kombination med beroendeproblematik.

15.00 – 16.00       nxtME, ”Incest – en mörk hemlighet många bär på. Hur kan vi hjälpa utsatta?”

16.00 – 17.30       Linn Moser Hällen, socionom, föreläsare, författare och filmskapare. Specialiserad på våld i nära relationer. ”Vem märker om jag dör?” Om dödligt våld i nära relationer.

17.30 – 18.30       TROTS kvinnojour, ”Behövs de ideella kvinnojourerna i Sverige?”
Installation & musik kring hur många som sökt sig till kvinnojourer under ett år.

PROGRAMBESKRIVNING
Onsdagen den 3 juli, Folkets Bio i Visby

9.30 – 11.00 Vilket är samhällets ansvar för våldsutsatta barn i rättsprocessen?
Barn har enligt svensk lag rätt att skyddas från våld och övergrepp. De har också rätt att få leva under trygga och stabila förhållanden. Idag tillgodoses inte barns rättighet till skydd av de myndigheter som ska skydda dem. Vi ser gång på gång att samhället sviker dessa barn. Att barn tvingas till umgänge med en våldsutövande förälder och att den förälder som vill skydda barnet riskerar att förlora vårdnaden. Vad har samhället för ansvar att skydda dessa barn? Vad kan vi som privata aktörer göra? Advokatbyrå Barbro Sjöqvist & Rebecca Lagh ABhåller ett seminarium med efterföljande paneldebatt om våld och vårdnad. Advokatbyrån är en brottsoffer- och barnrättsbyrå som har mångårig erfarenhet av att arbeta med våld och vårdnadstvister.

11.00 – 12.30 Vad händer bakom stängda dörrar?
Många nysvenska kvinnor som flytt från våld möter våld i vårt samhälle. Hur kan politiker och samhällsaktörer undvika att det blir så, och vad har samhället för ansvar? Nysvenskarnas våldsutsatthet, tas det på allvar? IKKR-Kvinnojouren Nina visar dokumentärfilmen Bakom stängda dörrar. Därefter följer en paneldebatt.

13.00 – 15.00 Vem räddar Hanna och Mette? Om våldsutsatthet och beroendeproblematik
Visning av verklighetsbaserade kortfilmer om Hanna och Mette, följt av paneldebatt. 90% av alla med beroende är våldsutsatta. Alltför många lider av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) som en följd av våldsutsatthet och trauman från händelser i livet.  Alkohol och droger blir en nödvändig del för att orka med livssituationen. Vilken behandling krävs för att våldsutsatta personer som lever med beroende ska nå hållbara resultat? Hur kan vi säkerställa att personer inte bollas mellan olika samhällsaktörer? Filmerna som är helt nya i sin genre ingår i en nationell utbildningssatsning som tagits fram i samarbete med Amphi Produktion. Lansering sker i oktober 2019. Projektet finansieras av Arvsfonden. shora.zamani@linkopingsstadsmission.se

Linköpings Stadsmission har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med våldsutsatta personer som lever med olika former av beroendeproblematik. Professionellt bedriver vi innovativt socialt arbete och skapar opinion för samhällsförbättring.

15.00 – 16.00 Incest – en mörk hemlighet många bär på. Hur kan vi hjälpa utsatta?
Lena Morin, vars pappa blev dömd, berättar om sin resa från incest, våld, hot och kontroll till att idag vara hel. Hon är en eldsjäl som startade organisationen nxtME. nxtME arbetar med att hjälpa andra överlevare av incest. De erbjuder stöd och hjälp, föreläser, utbildar samt verkar opinionsbildande. Lena utmanar oss att bryta tabun kring incest så att vi vågar se, vågar bemöta, vågar prata och har möjlighet att ge den vård som de utsatta skulle önska och behöva. Hon förmedlar kunskap, verktyg och hopp om hur vi kan nå en framtid där alla utsatta får den hjälp de behöver.

16.00 – 17.30 Vem märker om jag dör? 
Visning av filmen ” Ingen kommer att märka om jag dör” av Linn Moser Hällen med efterföljande panelsamtal om hur vi kan förebygga dödligt våld i nära relationer. Varje år mördas ca 13 – 17 kvinnor till följd av våld i nära relationer. Ofta har brottsoffren haft kontakt med olika samhällsinstitutioner innan mordet. Vad kan vi göra bättre och hur kan vi tillsammans förebygga dödligt våld i nära relationer? Linn Moser Hällen är socionom, föreläsare, författare och filmskapare som har arbetat med våld i nära relationer i över 11 år. Linn deltar aktivt i den offentliga debatten och driver opinion för ökad kunskap om våld och dödligt våld i nära relationer.

17.30 – 18.30 Behövs de ideella kvinnojourerna i Sverige?
Utifrån statistik kan vi fråga oss om de ideella kvinnojourernas arbete är nödvändigt för dem som drabbas av våld i nära relationer. Genom en installation och levande musik från bandet Bumpers, kommer ni att få en visuell upplevelse och en känsla av kraften i kvinnojourens arbete. TROTS Kvinnojour på Gotland.

LINKÖPINGS STADSMISSION:

Unikt utbildningsmaterial i nationellt projekt

Linköpings Stadsmission vill skapa framgångsrika förutsättningar för våldsutsatta personer med beroendeproblematik. Tillsammans med kunskapsföretaget Amphi, relevanta myndigheter och organisationer, forskare, och i nära samarbete med målgruppen tar vi därför fram ett helt nytt utbildningsmaterial med verklighetsbaserade filmer. Utbildningarna ger värdefull kompetensutveckling till alla yrkesverksamma som kommer i kontakt med målgruppen, och startar under hösten 2019. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden.

För mer information: 
Kontakta Shora Zamani, projektledare, tfn 070-638 02 04,
E-post shora.zamani@linkopingsstadsmission.se

Ett liv fritt från våld och beroende, flyer

Livsviktig kombinationsbehandling för en osynliggjord och förminskad målgrupp

En av de farligaste platserna för kvinnor idag är det egna hemmet. Det är i hemmet som vi blir utsatta för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Det är i hemmet flest kvinnor mördas och det är i hemmet, den plats där vi ska vara trygga ihop med den vi älskar, som hot, våld och trakasserier sker.

Att våld i nära relationer är ett samhällsproblem är ingen radikal tanke. På Linköpings Stadsmission håller vi med men ser även strukturer där mänsklighet, värde och engagemang krymper. Vi möter våldsutsatta kvinnor som ofta lever i hemlöshet och vars liv levs på gatan eller på lånade soffor i stökiga lägenheter. Det verkar som att samhällets stöd minskar ju mer sårbar en människa är…

I takt med att ett beroende ökar, med psykisk ohälsa och hemlöshet som förödande konsekvenser, minskar möjlighet att få skydd, stöd och behandling. Vi vet att 90% av alla kvinnor som lever med en beroendeproblematik blir utsatta för våld. Forskning visar också att våld är en vanlig orsak till PTSD – posttraumatiskt stressyndrom.  Att leva som våldsutsatt ofta hemlös kvinna är att ständigt vara på sin vakt, att bli utsatt för våld både av en partner men även av andra människor runtomkring. Våldet blir till vardag där droger och alkohol är ett sätt att överleva. Ju mer våldet ökar – desto mer ökar beroendet. Det blir en ond spiral.

Linköpings Stadsmission har kunskap och möter varje dag i sina verksamheter för människor i hemlöshet kvinnor som diskrimineras och många gånger erbjuds undermålig vård. Olika samhällsinsatser erbjuds men bara för en problematik i taget. Därför menar vi att akut skydd måste erbjudas kvinnor som lever med beroendeproblematik, och att kombinationsbehandling ska vara en självklarhet. En behandling som omhändertar både beroende och PTSD samtidigt. Det går att behandla och få hållbara resultat.

På Stadsmissionens behandlingshem Oasen har vi sedan många år utvecklat metoder för att säkerställa att målgruppen kan erbjudas insatser som möter hela människans behov. Vi jobbar nu, bland annat med ett stort utbildningsprojekt för yrkesverksamma, för att fler kvinnor ska få rätt hjälp. Det är hög tid att målgruppen får den hjälp och de förutsättningar de behöver för att klara av att leva ett liv utan ett behov av att medicinera sig med olika droger.

Samhällsekonomiskt är givetvis behandlingen en långsiktig investering. För den enskilda individen besparar det inte bara mänskligt lidande. Alltför många kvinnor lever med uppfattningen om att hon inte är något värd, att hon får skylla sig själv och att det är därför hon inte får någon hjälp

För att lyckas med detta krävs att politiker och tjänstemän visar mod, handlingskraft och tar sitt ansvar.  Genom ett avtal med Linköpings Stadsmissions HVB-hem Oasen har kommuner möjlighet att erbjuda en behandlingsmetod där våld, trauma och beroende behandlas parallellt. En kombinationsbehandling som är livsavgörande för att nå hållbara resultat.

 

Sanna Detlefsen, direktor Linköpings Stadsmission